Ống thông MegaVac: Phương pháp mới có thể cứu sống nhiều người bị ĐỘT QUỴ NÃO